Condicions de Contractació

Aquestes Condicions de Contractació regulen la compra dels productes oferts a través del web www.totparquet.cat, titularitat de  BETANCOURT CONSTRUCCIÓ I SERVEIS, SL, amb NIF B72692247; domicili  Ctra. Palamós, 53  17220  Sant Feliu de Guíxols, telèfon  650292344, email: info@betancourt.cat, d’ara endavant “l’Empresa” o “TOTPARQUET.CAT*”.

En aquest document ens referirem al “Client”, que és la persona física o jurídica que adquireix el producte ofert a través del web i “l’Empresa” o “TOTPARQUET.CAT*”, que som nosaltres.

Els productes s’adquireixen directament a l’Empresa qui actua com a venedora directa, per tant, el contracte de venda dels productes es realitza entre el Client i l’Empresa.

El Client ha de llegir i acceptar les presents Condicions i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella d’acceptació de les Condicions de Contractació que apareixerà durant el procés de compra. Al fer-ho, el Client confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per l’Empresa.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per l’Empresa durant un any, en idioma espanyol o català, depenent de l’idioma escollit pel Client per a la seva navegació a la web,  i el Client durant aquest període podrà obtenir-ne una còpia.

Les dades personals dels Clients seran tractades per l’Empresa de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, adreçant-se a l’Empresa. A la política de privacitat d’aquesta web el Client trobarà informació addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades personals que realitza l’Empresa.

 1. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client s’obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els productes oferts per l’Empresa, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.

L’Empresa es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Clients que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 1. PREUS

Tots els preus exposats a la llista dels nostres productes són en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a no ser que a la informació sobre el producte s’especifiqui que no l’inclou.

En el cas que un producte estigui en oferta, s’indicarà el preu d’oferta i el seu període de validesa.

En el resum final de compra, abans de realitzar el pagament, apareixerà el seu preu definitiu, indicant la quantitat corresponent als impostos aplicables, així com el cost de l’enviament.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

El Client seleccionarà al web els productes que vulgui adquirir i el nombre d’unitats.

El Client haurà d’omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar la compra.  Abans de realitzar la compra se li mostrarà al Client un resum dels productes que desitja adquirir, el preu, les despeses d’enviament i el termini previst per al lliurament, i el Client podrà realitzar els canvis que consideri oportuns. Per formalitzar la compra el Client haurà de clicar a la casella d’acceptació de la Política de Privacitat i de les presents Condicions de Contractació. En aquest moment també haurà de triar la forma de pagament i clicar a Realitzar Comanda. Posteriorment passarà a una altra pàgina on el Client haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, o del servei de pagament disponible, i acceptar la realització del pagament. Un cop efectuat el pagament l’Empresa enviarà al correu electrònic del Client un e-mail justificant la seva recepció en el termini màxim de les 24 hores següents a la seva realització.

El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per l’Empresa del pagament del preu dels productes.

Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l’autorització de l’operació es comunica a l’Empresa i al Client en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de l’Empresa.

El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti i, en particular, es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L’Empresa es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Així mateix, el Client haurà de notificar a l’Empresa a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la web tan aviat com en tingui coneixement.

A l’enviar els productes s’adjuntarà l’albarà/factura referent a aquest. En tot cas, el Client pot obtenir una còpia de la factura demanant-per email a l’Empresa. El Client autoritza a l’Empresa a enviar-li la factura en format electrònic.

 1. LLIURAMENT DE COMANDES

El lliurament de comandes es durà a terme mitjançant tramesa per l’agència de transport en el termini establert en el moment de formalitzar la compra, un cop rebuda la confirmació bancària del pagament.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat pel Client, i quan es tracti de productes pesats o voluminosos l’entrega es realitzarà a peu de carrer. L’Empresa no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com ho seria per l’absència del destinatari.

El Client es compromet a estar a la direcció de lliurament i el dia acordat amb l’empresa de transport, per poder verificar en el moment de la recepció, la conformitat de la comanda i el seu estat.

L’Empresa farà tot el possible per servir els productes demanats pel Client dins del termini anunciat, però quan no sigui possible servir algun dels articles demanats pel Client, per una falta puntual d’stock o per altres problemes tècnics, l’Empresa informarà ràpidament el Client via mail, qui podrà optar per acceptar el nou termini de lliurament o  per recuperar el preu abonat, que li serà retornat el més aviat possible i en qualsevol cas abans de 14 dies.

 1. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (TRLGDCU), el Client que tingui la condició de consumidor o Client de conformitat amb la definició establerta en l’article 3 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. Això no obstant, tal com estableix l’Art. 103 de la referida llei, el dret de desistiment no serà aplicable  si el Client adquireix productes “a mida”, “personalitzats”, “exclusius” o “especials”, i per tant, béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor, especialment productes que es fabriquin triant mides, color, tall o altres acabats no estàndard. En aquest casos no se n’acceptarà la devolució, llevat que es tracti d’un defecte evident de fabricació. També es pot considerar una excepció a l’exercici del dret de desistiment, quan es tracti de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten a el principi d’aquestes Condicions. Si ho desitja pot utilitzar el següent formulari:

Formulari de desistiment

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de  TOTPARQUET.CAT*

Ctra. Palamós, 53  17220  Sant Feliu de Guíxols

– Per la present els hi comunico que desisteixo del meu contracte de compra del següent producte: _________________________________________________________________________________

– Comanda n. _______________________, realitzada el dia: ____________________

– Nom i cognoms: ___________________________________________________________

– Domicili: ____________________________________________________________________

– Signatura (Només si el present formulari es presenta en paper)

– Data: _____________________

Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins el paquet, amb indicació dels productes retornats.

El Client haurà de tornar el producte amb tots els elements amb què li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus que denotin un ús inadequat del bé o diferent de la seva naturalesa, a TOTPARQUET.CAT*, Ctra. Palamós, 53 17220  Sant Feliu de Guíxols.

Es recomana que la devolució del/s producte/s realitzi al seu embalatge original. En tot cas el client haurà de retornar el/s producte/s en perfecte estat i es farà responsable del seu embalatge i protecció, així com de les despeses derivades de l’enviament.

El Client pot triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport del producte i, si ho desitja, realitzar un càlcul d’aquest cost aquí:

L’empresa realitzarà el reemborsament abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat pel client de la decisió de desistir de la compra, tot i que podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el/s producte/s, o fins que el client li hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

 1. DEVOLUCIONS

El Client té l’obligació de revisar la comanda, ja sigui ell o la persona que rebi els productes, i anotar al comprovant de lliurament qualsevol desperfecte visible a l’embalatge.

Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport, o s’aprecia, de la mateixa manera, un error a la mercaderia rebuda o, en el cas que un cop obert el paquet, el Client comprovi que un producte és defectuós, el Client ho haurà de comunicar a l’Empresa mitjançant l’adreça de correu electrònic info@betancourt.cat, en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i la seva substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat per ells. Per fer-ho, el Client haurà de procedir a la devolució del producte a l’Empresa en el termini màxim de 14 dies naturals des del moment en què el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, el Client podrà optar perquè l’Empresa li enviï sense cost addicional un nou producte, si disposa d’estoc per fer-ho, o que li reemborsi el valor del producte i les despeses d’enviament. L’Empresa durà a terme l’opció triada pel Client com més aviat millor i en qualsevol cas abans de 14 dies des que rebi el producte motiu de la devolució, fent-se càrrec a més dels costos directes de la devolució.

No serà possible sol·licitar una devolució o canvi d’un producte que ja hagi estat instal·lat i/o manipulat pel  Client, llevat que la instal·lació incorrecta sigui deguda a deficiències en les instruccions d’instal·lació o en la qualitat del producte.

Tot això sense perjudici dels que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció dels consumidors, quan sigui aplicable.

 1. GARANTIA

L’Empresa ofereix una garantia legal de 3 anys per a tots els seus productes. Aquesta garantia cobreix els defectes de fabricació però no els danys causats per un ús inadequat.

Excepció de garantia per la manca de precisió de les imatges i descripcions:

TOTPARQUET.CAT* s’esforça per mostrar informació precisa sobre els seus productes, però no pot garantir que les imatges o descripcions siguin exactes. Això és degut a les diferències de color entre els monitors de visualització i els navegadors web. A més, els productes poden evolucionar amb el temps, de manera que poden no ser idèntics a les imatges o descripcions que apareixen al lloc web. Per tant, TOTPARQUET.CAT* no pot garantir de forma absoluta l’homogeneïtat de la producció, per la qual cosa el producte lliurat pot ser lleugerament diferent del que es mostra al lloc web.

 1. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació el client pot enviar una comunicació a l’Empresa mitjançant l’adreça de correu electrònic info@betancourt.cat.

 1. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.

 1. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s’ha de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del Client, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de  TOTPARQUET.CAT*.

 1. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

L’Empresa es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el Client hagi acceptat expressament les condicions modificades.