Avís legal

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: BETANCOURT CONSTRUCCIÓ I SERVEIS, SL (TOTPARQUET.CAT*)
NIF: B72692247
Adreça: Ctra. Palamós, 53  17220  Sant Feliu de Guíxols
Tel.: 650292344
Email: info@betancourt.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, inscripció 1a, Full GI-72076, Foli 141, Tom 3403

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de TOTPARQUET.CAT*.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que TOTPARQUET.CAT* actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a TOTPARQUET.CAT*.

TOTPARQUET.CAT* no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

TOTPARQUET.CAT* es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l’usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de   TOTPARQUET.CAT*.

Informació sobre resolució de litigis:

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES